Tem bảo hành (20 mẫu)

tem bao hanh

Mẫu BH001 – Tem 70x82mm, Decal xi bạc, Cán màng bóng

tem bao hanh

Mẫu BH002 – Tem 70x18mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

tem bao hanh

Mẫu BH003 – Tem 55x20mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH004 – Tem 50x20mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH005 – Tem 30x15mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

tem bao hanh

Mẫu BH006 – Tem 30x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH007 – Tem 30x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH008 – Tem 26x10mm,Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH009 – Tem 25x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH010 – Tem 20x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH011 – Tem 20x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH012 – Tem 20x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH013 – Tem 15x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH014 – Tem 15x15mm, Decal giấy, Không cán màng

tem bao hanh

Mẫu BH015 – Tem 15x10mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng