Tem in tên thương hiệu (55 mẫu)

tem thuong hieu

Mẫu TH046 – Tem 50 x 65 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH047 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH048 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH049 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng mờ

tem thuong hieu

Mẫu TH050 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH051 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH052 – Tem 40 x 65 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH053 – Tem 50 x 60 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH054 – Tem 60 x 80 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH055 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng