Tem in tên thương hiệu (55 mẫu)

tem thuong hieu

Mẫu TH016 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH017 – Tem 54 x 54 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH018 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH019 – Tem 42 x 42 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH020 – Tem 32 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH021 – Tem 52 x 52 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng mờ

tem thuong hieu

Mẫu TH022 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, cán màng mờ

tem thuong hieu

Mẫu TH023 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH024 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH025 – Tem 52 x 52 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH026 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH027 – Tem 60 x 60 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH028 – Tem 45 x 70 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH029 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng mờ

tem thuong hieu

Mẫu TH030 – Tem 60 x 60 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng