Tem trang trí (36 mẫu)

tem trang tri

Mẫu TT016 – Tem 35 x 80 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT017 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT018 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT019 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT020 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT021 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT022 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ

tem trang tri

Mẫu TT023 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT024 – Tem 35 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT025 – Tem 30 x 45 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT026 – Tem 40 x 60 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT027 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT028 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT029 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT030 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng