Tem trang trí (36 mẫu)

tem trang tri

Mẫu TT031 – Tem 40 x 40 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT032 – Tem 60 x 60 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT033 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT034 – Tem 35 x 120 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng mờ

tem trang tri

Mẫu TT035 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT036 – Tem 40 x 40 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng