Tem in tên thương hiệu (55 mẫu)

tem thuong hieu

Mẫu TH001 – Tem 50 x 70 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH002 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH003 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH004 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH005 – Tem 46 x 46 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH006 – Tem 32 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH007 – Tem 60 x 60 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH008 – Tem 58 x 58 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH009 – Tem 64 x 152 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH010 – Tem 42 x 42 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH011 – Tem 52 x 52 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH012 – Tem 32 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH013 – Tem 32 x 54 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH014 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem thuong hieu

Mẫu TH015 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng