Tem trang trí (36 mẫu)

tem trang tri

Mẫu TT001 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT002 – Tem 50 x 70 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT003 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT004 – Tem 42 x 42 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT005 – Tem 52 x 52 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT006 – Tem 46 x 46 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT007 – Tem 52 x 86 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT008 – Tem 46 x 46 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT009 – Tem 42 x 42 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT010 – Tem 40 x 40 mm. Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT011 – Tem 42 x 42 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT012 – Tem 46 x 52 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT013 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT014 – Tem 50 x 50 mm. Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem trang tri

Mẫu TT015 – Tem 35 x 45 mm. Decal nhựa trong, Cán màng bóng